AMVVD Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% CĂTRE AMVVD

DISTRIBUIE

Sistemul 3,5% permite contribuabililor, persoane fizice, să direcţioneze 3,5% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitele lor.

Dacă alegeți să direcționați acești 3,5% către AMVVD, vă mulțumim și vă informăm cum puteți face aceasta.

DOWNLOAD CERERE
PRIVIND DESTINAŢI
A SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT

^click pe link-ul de mai sus şi printaţi acest formular^

Pentru a vă ușura efortul, partea cu datele AMVVD a fost deja completată. Dumneavoastră mai aveți de completat doar partea de sus, ce ține de datele personale. Nu este neapărat necesar să completați suma pentru susținerea entității nonprofit. Organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii. Deci, câmpul suma rămâne liber.

Mai departe, aveți următoarele opțiuni:

1. Aduceţi declarația personal, sau o trimiteți scanată la Asociația AMVVD și o ducem noi la Administratia Locală a Finanțelor Publice, până la data de 15 Martie.

2. Puteți să depuneţi un exemplar la organul fiscal de care aparțineți (Administrația locală a Finanțelor Publice) direct, sau prin poștă, până la 15 Martie cu confirmare de primire.

3. Pentru cadrele militare care fac parte din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, aceste formulare se depun la organul financiar al unității din care faceți parte urmând ca acesta să facă plata către asociație.

Formularul se completează în două exemplare:
originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;

c) organul financiar al unității din care faceți parte urmând ca acesta să facă plata către asociație.

copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Pentru o situație clară a cererilor depuse, vă adresăm rugămintea de a trimite, pe adresa de e-mail a asociației, o fotografie sau o copie scanată.

4. Modul de completare și depunere
4.1. Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit
dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular.
4.2. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și venituri din pensii sau dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit /unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private potrivit art.79, art.82 și art.102 din Codul fiscal, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr……la Cererea privind destinația sumei reprezentând
până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”.
În această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul
anexelor completate și depuse împreună cu acesta.
4.3. Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pe veniturile din
salarii și din pensii se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
4.4. Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
4.5. Data depunerii formularului în format hârtie este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
4.6. Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.
II. Completarea formularului
1. Perioada de raportare
În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere
(de exemplu: 2018).
2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului”
2.1. În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2.2. În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.
2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
3. Secțiunea II “Date privind categoriile de venit pentru care se solicită 3,5% din impozitul anual”
Se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz, pentru care se solicită 3,5%
din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și/sau pentru acordarea de burse private.
4. Secțiunea III “Destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual, potrivit art.79,art.82 alin.(6) și art.102 din Legea nr. 227/2015”
4.1. Bursa privată – căsuţa se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004, cu modificările ulterioare.
4.1.1. Contract nr./data – se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.
4.1.2. Sumă plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
4.1.3. Documente de plată nr./data – se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.
4.1.4. Contractul privind acordarea bursei private şi documentele care atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care formularul se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.
4.2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult – căsuţa se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau a unităţilor de cult.
4.2.1. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.2. Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult pentru care se solicită virarea sumei.
4.2.3. Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entităţii nonprofit/unităţii de cult.
4.2.4. Sumă – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii
nonprofit/unităţii de cult.
4.2.5. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
4.2.6. Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma
plătită pentru bursa privată, depăşeşte plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.
5. Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului”
5.1. Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se îndeplinește de către un împuternicit, potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5.2. În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului,
înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.3. În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.
5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.