ordonanta

1 post

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I poz. 3 și 14 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Astfel, potrivit Monitorului Oficial al României, s-a hotărât:
– la articolul 456 alineatul (1), literele p) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins: „p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)—f) și j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
……………………………………………………………………………………..
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și art. 5 alin. (1)—(3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății prin moștenire către copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază;”
Mai multe modificări le puteți găsi aici: file:///C:/Users/user/Downloads/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-832.pdf