codul fiscal

2 posts

Comunicat nr.2: punctul de vedere al AMVVD privind impozitul pe locuință și teren

Având în vedere începutul de an și implicit sosirea la adresele personale a ” Deciziei de impunere pentru anul 2022”, fără scutirea de la plata impozitului pe locuință și teren, facem următoarele precizări pentru membrii Asociației:

-reglementarea prin care se acorda titlul de veteran, în baza căruia se efectua scutirea de la plata impozitului (OUG 82/2006), a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii 168/2020;

– prin Ordonanța nr.8 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, s-a reușit modificarea acestei legi în sensul acordării unei scutiri pentru veteranii din teatrele de operații având ca și bază de acordare a titlului, criteriile din Legea 168/2020;

Drept urmare, neacordarea scutirii de la plata impozitului începând cu 01.01.2022, în baza vechii cereri este normală, baza legală fiind abrogată.

Astfel, avand în vedere cele expuse mai sus, recomandăm membrilor asociației transmiterea către organele fiscale din zona unde aveți domiciliul a unei noi cereri de scutire, avand ca și bază legală noile reglementări.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziție un model de cerere orientativ, care va trebui trimisă serviciului/biroului de impozite și taxe locale din localitatea de domiciliu. Cererea poate fi vizualizată, accesată și descărcată pe ”Grupul Veteranilor din Teatrele de Operații AMVVD și al susținătorilor” din rețeaua socială Facebook, secțiunea ”Fișiere”

ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I poz. 3 și 14 din Legea nr. 195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Astfel, potrivit Monitorului Oficial al României, s-a hotărât:
– la articolul 456 alineatul (1), literele p) și s) se modifică și vor avea următorul cuprins: „p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)—f) și j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat;
……………………………………………………………………………………..
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și art. 5 alin. (1)—(3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății prin moștenire către copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază;”
Mai multe modificări le puteți găsi aici: file:///C:/Users/user/Downloads/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-832.pdf